Clàusula d’informació i consentiment per al tractament de dades de caràcter personal  Sexe:
  HomeDona


  En els casos que el pacient sigui menor d'edat és necessari indicar les dades del pare/mare o tutor:
  Parentesc:
  PareMareTutor
  Motiu de la consulta:
  1a consultaRevisióAltres
  Dono el meu consentiment per tal que les dades personals facilitades siguin tractades per Dra. Paula Ribo amb la finalitat d’atendre la present sol·licitud d’informació.

  Informació bàsica sobre protecció de dades:
  De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:

  Responsable del tractament: Paula Ribó González – CIF: B67536797 – C/ Santa Esperança 20, planta 3. Granollers, 08401, Barcelona.
  Finalitat del tractament: Gestió de la prestació sanitària requerida.
  Legitimació: En relació amb la recollida de dades personals de salut, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, estableix el deure dels pacients o usuaris a facilitar les dades sobre el seu estat físic o sobre la seva salut de manera lleial i vertadera, així com el de col·laborar amb la seva obtenció, especialment quan siguin necessaris per raons d’interès públic o amb motiu de l’assistència sanitària. D’altra forma, no podrà prestar-se una adequada assistència sanitària.
  Destinataris: Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal.
  Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament, i sol·licitar-ne la limitació fent arribar la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable que figura a aquesta graella d’informació. Conservació de les dades: Segons l’establert a la Llei 16/2010 del 3 de juny d’aplicació a Catalunya pel que fa a les mesures que garanteixin la custòdia i la conservació correcta de la documentació clínica.